Z današnjim dnem pričenjamo s postopki za posvojitev pasjih mladičkov, ki smo jih prejeli s strani policistov PU Koper. Psički, ki so bili madžarskemu lastniku trajno odvzeti in z odločbo veterinarske inšpektorice predani v naše Obalno zavetišče, so pripravljeni na iskanje novega doma.

V prvem delu posvojitvenih postopkov bomo sprejemali pravilno izpolnjene in podpisane “Vprašalnike za presojo bodočega skrbnika – kandidata za posvojitelja pasjega mladiča“. Vprašalnike bomo sprejemali tako za mladičke kodre (pudlje), kot za francoske buldoge, hkrati. Posvojitveni postopki bodo kasneje potekali ločeno. Najprej bomo oddali vseh 10 kodrov (8 samčkov, 2 samički), kasneje pa še 6 francoskih buldogov. Predvidevamo, da v drugem delu meseca decembra, odvisno od njihovega zdravstvenega stanja (ena samička je žal poginila).

Postopek končnega izbora posvojiteljev bo opravljen v dveh fazah. V prvi fazi bo potekal izbor na osnovi posredovanih podatkov v vprašalniku. V drugi fazi pa bo sledil dokončni izbor posvojiteljev na osnovi razgovora s strokovno službo Obalnega Zavetišča, kamor bodo povabljeni potencialni posvojitelji.

Posvojitve bodo potekale na osnovi Pravilnika o pogojih za zavetišča za zapuščene živali in Zakona o zaščiti živali, ter internega pravilnika Obalnega zavetišča in sklepov Sveta zavetišča, ki so bili sprejeti dne, 6. 11. 2020. Cena za posvojitev mladičkov je 300,00 €. Zainteresirane posvojitelje naprošamo, da izpolnjen in podpisan vprašalnik posredujete na elektronski naslov zavetisce@marjeticakoper.si, ali po navadni pošti na naslov Marjetica Koper d.o.o. – S.r.l., Ulica 15. maja 4, 6000 Koper. Vprašalnike bomo sprejemali najkasneje do vkjučno sobote, 5. 12. 2020. Kasnejših vprašalnikov žal ne bomo upoštevali.

 

Oggi stiamo avviando le procedure per l’adozione dei cuccioli, che abbiamo ricevuto dalla Questura di Capodistria. I cuccioli, tolti definitivamente al proprietario ungherese e consegnati al nostro Rifugio Costiero per decisione dell’ispettore veterinario, sono pronti per a cercare una nuova casa.

Nella prima fase delle procedure di adozione, si accetteranno i “Questionari per la valutazione del futuro tutore – candidato per l’adozione di un cucciolo” correttamente compilati e firmati. I questionari saranno accettati contemporaneamente sia per i cuccioli di barboncino che per i bulldog francesi. Successivamente le procedure di adozione si svolgeranno separatamente. Per prima cosa verranno dati in adozione tutti e 10 i barboncini (8 maschi, 2 femmine) e successivamente, nella seconda metà del mese di dicembre e a seconda delle loro condizioni di salute, i 6 bulldog francesi (una femmina purtroppo è morta).

Il processo di selezione finale degli adottanti avverrà in due fasi. Nella prima fase verrà effettuata una selezione sulla base dei dati forniti nel questionario. Nella seconda fase seguirà la selezione finale degli adottanti sulla base di un colloquio con il servizio professionale del Rifugio Costiero, al quale saranno invitati i potenziali adottanti.

Le adozioni verranno effettuate in base al Regolamento sulle condizioni per i ricoveri per animali abbandonati e della Legge sulla protezione degli animali, nonché del regolamento interno del Rifugio Costiero e delle decisioni del Consiglio del Rifugio adottate il 6 novembre 2020. Il prezzo per l’adozione dei cuccioli è di 300,00 euro. Gli adottanti interessati sono pregati di inviare il questionario compilato e firmato all’indirizzo e-mail zavetisce@marjeticakoper.si,, o tramite posta ordinaria all’indirizzo Marjetica Koper d.o.o. – S.r.l., Ulica 15. maja 4, 6000 Koper – Capodistria. Verranno presi in esame i questionari pervenuti entro e non oltre sabato 5 dicembre 2020. I questionari pervenuti dopo tale data non verranno presi in considerazione.