1. Osnovni podatki o katalogu

Datum zadnje spremembe 01.07.2015
Druge oblike kataloga Tiskana oblika.
Katalog je dostopen na naslovu http://www.marjeticakoper.si/
Datum prve objave kataloga 20.10.2005
Naziv organa JAVNO PODJETJE-AZIENDA PUBBLICA MARJETICA KOPER, d.o.o.- s.r.l.
Ulica 15. maja 4, SI-6000 Koper
Matična številka: 5072255000
Davčna številka:  SI 32375204
T: +386(0)5/66 33 700
E: info@marjeticakoper.si

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:
 • Uprava
  • služba za odnose z javnostmi in marketing
  • služba za informatiko
  • služba za razvoj in investicije
  • služba za kontroling
  • služba za splošne, kadrovske in pravne zadeve
  • služba za finance in računovodstvo
 • Sektor kanalizacija

  • služba za odvajanja komunalnih in padavinskih odpadnih voda
  • služba upravljanja in vzdrževanja objektov komunalnih in padavinskih voda
  • služba tehnologije čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda
 • Sektor snaga

  • čiščenje površin
  • zbiranje in odvoz odpadkov
  • deponija in zbiranje odpadkov
  • avtopark in delavnice

   

 • Servisni sektor
  • gradbena enota
  • mestna tržnica, parkirišče in javne sanitarije
  • pristanišče
  • kopališče
  • plakatiranje
  • javna razsvetljava
  • zavetišče za živali

   

 • Sektor urejanja okolja

  • vrtnarija
  • svečarna
  • cvetličarne
  • semenarne
  • parki
  • pogrebne – pokopališke dejavnosti
  • Agroključ
Kratek opis delovnega področja organa:
 • odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda in padavinskih voda;
 • upravljanje prometnih površin ter zelenih in drugih neprometnih javnih površin in javna snaga;
 • pokopališka in pogrebna dejavnost;
 • upravljanje občinskih pristanišč
 • upravljanje javnih parkirišč;
 • dejavnost cvetličarn;
 • upravljanje zavetišča za živali in izvajanje javne službe zaščite živali na območju Mestne občine Koper, Občine Izola in Občine Piran

2.b Organigram organa

Organigram organa Dosegljiv v tiskani obliki.

2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba Davor Briševac, direktor
Pristojna oseba Elen Pejič, vodja zavetišča
Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov, ki urejajo področje delovanja Državni predpisi (zakoni, pravilniki, uredbe, sklepi)Povezave: www.pisrs.siwww.uradni-list.si

Najpomembnejši zakoni

 1. Zakon o varstvu okolja
 2. Zakon o vodah
 3. Zakon o gospodarskih javnih službah
 4. Zakon o lokalni samoupravi
 5. Zakon o javno-zasebnem partnerstvu
 6. Zakon o javnih financah
 7. Zakon o revidiranju
 8. Zakon o javnem naročanju
 9. Zakon o računskem sodišču
 10. Zakon o zaščiti živali

Najpomembnejši podzakonski predpisi

 1. Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
 2. Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih
 3. Uredba o prevzemanju odpadnih azbestcementnih gradbenih izdelkov na odlagališčih komunalnih odpadkov in o določitvi najvišje cene njihovega odlaganja
 4. Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
 5. Uredba o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo
 6. Uredba o ravnanju z odpadki
 7. Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest
 8. Uredba o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi
 9. Uredba o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami
 10. Uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili
 11. Uredba o ravnanju z izrabljenimi gumami
 12. Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom
 13. Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest
 14. Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji
 15. Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih
 16. Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih
 17. Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
 18. Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali
 19. Pravilnik o pogojih, ki jih morata za pridobitev koncesije izpolnjevati živalski vrt in zavetišče za zapuščene živali

Predpisi lokalnih skupnosti s področja komunalne dejavnosti

Povezave: www.koper.si/

 1. Odlok o ureditvi položaja Javnega podjetja – Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.
 2. Sklep o določitvi plačil predstavnikov ustanovitelja Javnega podjetja – Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.
 3. Odlok o upravljanju obmorskega mestnega kopališča v Kopru
 4. Odlok o posebnih ukrepih za varstvo pred utopitvami
 5. Odlok o urejanju javne razsvetljave v Mestni občini Koper
 6. Odlok o pogrebni dejavnosti
 7. Odlok o upravljanju pokopališč in o pokopališkem redu
 8. Odlok o ukinitvi prispevka za razširjeno reprodukcijo ob ceni za odvoz odpadkov
 9. Odlok o občinskih taksah v Mestni občini Koper
 10. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki
 11. Začasna odredba o ravnanju z gradbenimi odpadki
 12. Odlok o postopku vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju občine, katerih upravičenec je lokalna skupnost
 13. Odlok o določitvi enotne cene izgradnje priključka na javno fekalno kanalizacijsko omrežje
 14. Odlok o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu
 15. Pravilnik o usmerjevalnih znakih
 16. Sklep o določitvi nove cene storitve zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov, ki jo izvaja Javno podjetje Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.
 17. Sklep o določitvi nove cene storitve gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda, ki jo izvaja Javno podjetje Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.
 18. Sklep o določitvi nove cene storitve gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda, ki jo izvaja Javno podjetje Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.
 19. Odlok o določitvi subvencioniranja cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, obdelave mešanih komunalnih odpadkov ter odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2010
 20. Sklep o povečanju osnovnega kapitala javnega podjetja – azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l.
 21. Sklep o razveljavitvi sklepa Občinskega sveta Mestne občine Koper št. 382-303/97
 22. Odlok o določitvi subvencioniranja cene storitev občinskih gospodarskich javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2011
 23. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o urejanju javne razsvetljave v Mestni občini Koper
 24. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki
 25. Odlok o določitvi subvencioniranja cene storitev občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2012
 26. Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki
 27. Sklep o določitvi subvencioniranja cene obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode za leto 2014
 28. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini KoperSklep o cenah storitev javne službe »odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode«
 29. Sklep o cenah za storitve javnih služb »ravnanja s komunalnimi odpadki«
 30. Odlok o zagotavljanju javne službe na področju zaščite živali

2.d Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških dokumentov Letni program družbe

2.e Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Uradni postopki, ki jih vodi organ
 • Izdaja soglasij.
 • Javni naročila.

2.f Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc
 • Kataster kanalizacijskega omrežja (meteorna, fekalna kanalizacija, črpališča in čistilne naprave);
 • Kataster grobov
 • Kataster posod za odpadke
 • Kataster pristanišč in privezov

2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk
 • Gis
 • Kataster

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij Pisno ali v elektronski obliki na naslova elektronske pošte info@komunalakoper.si ali pr@komunalakoper.si

Kot informacija javnega značaja se po 4. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja ZDIJZ-UPB2 (UL RS 51/2006) šteje vsaka informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb. V kolikor ne gre za katero izmed v 6. členu zakona omenjenih izjem, so te informacije pravnim ali fizičnim osebam prosto dostopne. V primeru, ko dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije iz 6. člena zakona, je zakonodajalec predvidel, da jih pooblaščena uradna oseba organa izloči iz dokumenta, v kolikor je to mogoče, in tako prosilca seznani z vsebino preostalega dela dokumenta. Podrobnejšo vsebina delnega dostopa je urejena z Uredbo o posredovanju  in ponovni uporabi informacij javnega značaja (UL RS 76/2005), ki jo je izdala Vlada RS. Uredba v 21. členu določa, da se šteje, da je informacije mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo njihovo zaupnost, če jih je mogoče fizično odstraniti, prečrtati, trajno prekriti ali drugače napraviti nedostopne, če gre za dokument v fizični obliki, oziroma zbrisati, kodirati, blokirati, omejiti oziroma drugače napraviti nedostopne, če gre za dokument v elektronski obliki. V kolikor bi bilo izločeno informacijo mogoče razbrati iz drugih informacij v dokumentu, pa se šteje, da takšne informacije ni mogoče izločiti.

Stroške posredovanja informacij javnega značaja določa 19. člen predmetne uredbe.

4. Seznam najpogostje zahtevanih informacij javnega značaja

Kaj vključuje cena odvoza in odlaganja odpadkov?
 • zbiranje, odvoz in odlaganje odpadkov,
 • ločeno zbiranje stekla, plastike in papirja,
 • ločeno zbiranje nevarnih odpadkov,
 • ločeno zbiranje kosovnih odpadkov,
 • republiško takso za obremenjevanje okolja.
Kdo mora biti vključen v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki ? Po Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki ( Uradne objave, št. 17/99), je na celotnem območju Mestne občine Koper obvezno ravnanje s komunalnimi odpadki po sistemu in na način, ki je predpisan s tem odlokom. Smetarino so dolžni plačevati vsi povzročitelji, ki so na podlagi navedenega odloka dolžni zbirati odpadke, ne glede na to, ali odpadke odlagajo ali ne in ne glede na vrsto oziroma način odvoza odpadkov.